Chodníky a cyklopruhy ve Vojtěšské ulici přijdou na osm a půl milionu

Vojtěšská - chodníky - dvě etapy

Neratovická radnice se rozhodla pokračovat v rekonstrukci chodníků a budování cyklopruhů ve Vojtěšské ulici.

První fáze, od náměstí Republiky po ulici Antonína Dvořáka, byla zrealizována v minulých letech a vedení města se rozhodlo v rekonstrukci pokračovat až po ulici U Tratě, respektive po železniční přejezd. Podle zadávací dokumentace by stejnou formou (chodník ze zámkové dlažby + cyklopruh) měla být zrekonstruována a i druhá strana Vojtěšská ulice.

Náklady by dle informací uvedených v zadávací dokumentaci měly dosáhnout 8,649 milionu korun bez DPH, ale je možné, že nabídky zájemců o tuto zakázku výslednou cenu sníží. Uzávěrka nabídek je 21. března, samotná realizace by měla být rozdělena do dvou částí – jedna by měla trvat 7 týdnů, druhá 10 týdnů.

Vojtěšská - chodníky - zápis do katastrální mapy

Ze zadávací dokumentace vybíráme několik zajímavých pasáží a grafických nákresů:

Předmětem  rekonstrukce  stavby  je  část  ulice  Vojtěšská,  která  prochází  městem  Neratovice  od náměstí Republiky až po ulici Pražskou na severo-západním okraji města. Úsek, který se týká rekonstrukce, začíná  u  již  zmiňovaného  náměstí  Republiky  a  končí  po  cca  600  m  u  železničního  přejezdu.  Plánovaná rekonstrukce bude rozdělena do tří etap výstavby, z nichž první etapa byla již dokončena před touto revizí.

V současné době je komunikace a její přidružený prostor využíván jednak vozidly, jelikož se jedná o důležitou spojnici  mezi  ulicemi  Mládežnická  a  Pražská,  dále  pěšími,  kteří  se  pohybují  po  oboustranných  chodnících podél komunikace, a v neposlední řadě i cyklisty.

Celková délka rekonstruovaného úseku činí 586,09 m.

Stavba  „Rekonstrukce  chodníku  ulice  Vojtěšská“  je  úpravou  zejména  přidruženého  dopravního prostoru komunikace.

Snahou  návrhu  bylo  oddělit  jednotlivé  účastníky  dopravního  provozu,  jimiž  jsou  vozidla,  pěší  a cyklisté,  čímž  by  byla  zvýšena  jejich  bezpečnost  a  také  zlepšena  plynulost  jízdy  vozidel  v daném  úseku. Z tohoto důvodu bylo nutné optimalizovat stávající až příliš velkorysou šířku komunikace a chodníků pro pěší, aby  zde  mohly být  vytvořeny  dva  protisměrné  jízdní  pruhy  pro  cyklisty  v hlavním  dopravním  prostoru komunikace.  Jízdní  pruhy  komunikace  jsou  tedy  navrženy  v  šířce  2,75  m.  Jízdní  pruhy  pro  cyklisty  jsou umístěny po obou stranách v hlavním dopravním prostoru komunikace a každý má šířku 1,5 m. Ve staničení km  0,420  dojde  v úseku  cca  20  m  k přerušení  jízdního  pruhu  pro  cyklisty  po  levé  straně  komunikace z důvodu vysazené chodníkové plochy přechodu pro chodce. Jízdní pruh pro cyklisty bude v těchto místech přerušen  z důvodu  nedostatečné  šířky  (šířka  pruhu  1,35  m).

Pohyb  cyklistů  v úseku  těchto  20  m  bude zvýrazněn cyklopiktogramy na vozovce. Stěžejní částí rekonstrukce  uličního prostoru budou tvořit chodníky pro  pěší.  Šířka  chodníků  pro  pěší  se  pohybuje  v rozmezí  min.  1,25  (pouze  v  místech  stávajících  sloupů silového  vedení,  které  není  možné  přeložit)  –  2,75  m.  Stávající  nevyhovující  asfaltový  kryt  chodníků  je v návrhu  nahrazen  krytem  z betonové  zámkové  dlažby  ve  většině  úseku  typu  I.  Ve  staničení km  0,030 dojde  k  úpravě  stávající  autobusové  zastávky  v autobusovém  zálivu.  Délka  nástupní  hrany  je  12,0  m  a stávající  jízdní  pruh  zastávkového  zálivu  je  široký  2,75  m.  S návrhem  autobusového  zálivu  také  souvisí přesunutí  stávající  ocelové  konstrukce  čekárny  pro  cestující  a  rozšíření  nástupní  hrany  na  2,2  m  dle výkresových příloh. V celém rekonstruovaném úseku jsou navrženy 3 přechody pro chodce o šířce 4,0 m přes hlavní  komunikaci  a  1  místo  pro  přecházení  přes  vedlejší  komunikaci,  které  se  na  ní  napojují.  Přístup  na okolní soukromé parcely z hlavní komunikace bude umožněn několika chodníkovými přejezdy.

V rámci návrhu odvodnění komunikace a přilehlých zpevněných ploch bude zachováno rozmístění 17 kusů stávajících uličních vpustí, které budou vyměněny za nové a případně, pokud to umožní stávající vedení inženýrských sítí, dojde k jejich posunutí blíže k betonové obrubě.

Stavba  si  také  vyžádá  výměnu  a  popřípadě  i  přesunutí  5  kusů  stávajících stožárů veřejného osvětlení. Stávající stožáry budou vyměněny za stožáry bezpaticové a budou napojeny na stávající vedení veřejného osvětlení. Dále bude nutné provést podchycení dvou sloupů silové vedení, aby při bouracích  pracích  a  následné  výstavbě  konstrukčních  souvrství  chodníku  a  komunikace  nedošlo  k jejich zřícení.

Samotná úprava daného úseku se na začátku a konci staničení plynule napojuje na stávající stav.

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na:

Etapa I – výstavba již dokončena

Etapa II – 7 týdnů

Etapa III – 10 týdnů

 

Vojtěšská – PDF – dvě etapy

Vojtěšská – PDF – Zákres do katastrální mapy

Sdílejte:

Komentáře

,